Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo
trajnostno upravljanje z vodami/ Dobra voda za vse - predgovor in kazalo Voda je za življenje ljudi, živali in celotnega ekosistema nujna dobrina. Je vsestransko uporabna in ima pomembno vlogo na mnogih področjih človekovega življenja.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring voda na projektnem območju v Sloveniji Projektno območje zajema dele naslednjih večjih porečij vodotokov: Mura, Drava, Ščavnica in Ledava. Od teh je porečje reke Mure največje, iz slovenskega območja se nadaljuje na Hrvaško.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Kakovost vodotokov Ocena kemijskega stanja rek predstavlja obremenjenost rek s prednostnimi snovmi, za katere so na območju držav Evropske skupnosti postavljeni enotni okoljski standardi kakovosti.
trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring stoječih voda Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring podzemne vode Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode odraža obremenjenost z nitrati, pesticidi in njihovimi relevantnimi metaboliti ter nekaterimi lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring pitne vode Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov.
trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring na Gajševskem jezeru Gajševsko jezero se razprostira v okolici mesta Ljutomer, svoje ime je dobilo po sosednjem naselju Gajševci.
trajnostno upravljanje z vodami/ Zakaj monitoring Za razumevanje negativnega vpliva so ključni razumljivo interpretirani podatki ki jih pridobimo z monitoringi.
prikaži časovnico

Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo

Nov 18, 2018
Zakaj monitoring
Podatki pridobljeni z monitoringom voda so pomembni kot izhodišče za načrtovanje ukrepov s katerimi bodo vodna ...
(0)
Nov 18, 2018
Monitoring na Gajševskem jezeru
Jezero je nastalo leta 1973, kadar zajezili reko Ščavnico in zalili takratno polje, ki sta ga pred tem pokrivala ...
(0)
Nov 18, 2018
Monitoring voda na projektnom području u Hrvatski
Od 2009. godine monitoring voda u Hrvatskoj koji provode Hrvatske vode počinje se usklađivati s EU Okvirnom direktivom ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring pitne vode
Monitoring pitne vode je predpisan s Pravilnikom o pitni vodi. Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring podzemne vode
V program monitoringa kakovosti podzemne vode so bila v letu 2013 na projektnem območju vključena štiri ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring stoječih voda
V program monitoringa jezer sta bila v letu 2013 na slovenskem delu projektnega območja vključena 2 zadrževalnika, ki ...
(0)
Nov 06, 2018
Kakovost vodotokov
Ocena kemijskega stanja rek predstavlja obremenjenost rek s prednostnimi snovmi, za katere so na območju držav ...
(0)
Nov 06, 2018
Monitoring voda na projektnem območju v Sloveniji
Pomembnejša vodna telesa so še Gajševsko in Selniško jezero ter vodonosnik Murske ravnine ...
(0)
Oct 30, 2018
Dobra voda za vse - predgovor in kazalo
Pomembna je za preskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo živil, higieno človeka in okolja, za njegovo zdravje in ...
(0)