Tabela 1: Uvrstitev vzorčnega mesta Mota na Muri v razrede ekološkega stanja po modulih in glede na posebna onesnaževala za leto 2011 2011 (povzeto po Cvitanič in sod. 2013)

komentarji