Tabela 2: Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode na projektnem območju v letih 2007–2013 (KS – kemijsko stanje, nMM – neustrezna merilna mesta)

komentarji