Preglednica 4 - Analiza podatkov nivojev podzemne vode za 18 lokacij mreže monitoringa

Dec 02, 2018

Preglednica 3: Lokacije monitoringa nivojev podzemne vode (vir: ARSO)

Dec 02, 2018

Slika 3 - Srednji (Qs), minimalni (Qmin) in maksimalni (Qmaks) pretoki na vodomernih postajah Petanjci (obdobje 1926-2000) in Mursko Središče (obdobje 1926-1990) z linearnimi trendi

Dec 02, 2018

Slika - Krivulji trajanja srednjih dnevnih pretokov obdobja 1926-1990 za Petanjce (vtok), Mursko Središče (iztok) in krivulja trajanja odtoka iz območja (krivulja razlik pretokov za različna trajanja)

Dec 02, 2018

Slika 2 - Primerjava povprečnih pretokov v Petanjcih s pogostostjo nastopa 95 %, 90 %, 80 %, 50 % in povprečne letne padavine v Murski Soboti in Gornji Radgoni za šest zaporednih obdobij

Dec 02, 2018

Slika 1 - Povprečne letne padavine za Gornjo Radgono, Mursko Soboto in Lendavo z linearnimi trendi (obdobje 1966-1995)

Dec 02, 2018

Preglednica 1 - Povzetek hidrologije letnih pretokov

Dec 02, 2018

Preglednica 2 - Velikost pretokov (obdobje 1926-1990) na vodomernih postajah Petanjci in Mursko Središče za izbrana trajanja (delež leta, ko je pretok enak ali večji od izračunanih/ krivulja trajanja)

Dec 02, 2018

Dr. Lidija Globevnik

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 9. Poplavljanje Drave v Malecniku 5. novembra 2012 (Foto: Mojca Robic)

Dec 02, 2018

Slika 7: Sušni pretok reke Reke v Škocjanu 7. avgusta 2012

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 10. Mali (Qnp), srednji (Qs) in veliki (Qvk) pretoki leta 2012 v primerjavi s pripadajocimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju. Pretoki so podani relativno glede na povprecja pripadajocih pretokov v dolgoletnem obdobju

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Dec 02, 2018

Slika 8. Poplavni val reke Drave v Sloveniji 5. novembra 2012

Dec 02, 2018

Slika 6. Agencija RS za okolje je vse od zacetka leta javnost redno tedensko obvešcala o sušnih razmerah

Dec 02, 2018

Slika 7. Avgusta je Agencija za okolje redno tedensko obveščala javnost o hidroloških sušnih razmerah

Dec 02, 2018

Slika 5. Povprecje mesecnih pretokov rek od aprila 2011 do marca 2012 in povprecje pretokov rek v dolgoletnem obdobju 1971-2000.

Dec 02, 2018

Slika 4. Pretoki rek v letu 2012

Dec 02, 2018

Slika 3. Dnevni pretoki v letu 2012 in srednji mesecni pretoki v dolgoletnem obdobju 1971–2000 na reki Savi v Hrastniku.

Dec 02, 2018

Slika 1. Razmerja med srednjimi pretoki rek leta 2012 in povprecnimi srednjimi pretoki v dolgoletnem primerjalnem obdobju

Dec 02, 2018

Slika 2. Razmerja med malimi (Qnp), srednjimi (Qsr) in velikimi (Qvk) mesecnimi pretoki leta 2012 in obdobjem 1971–2000 (sQnp, sQsr, sQvk). Razmerja so izracunana kot povprecja razmerij na izbranih merilnih postajah (glej sliko 1).

Dec 02, 2018

Slika 8: Prečni profil na lokaciji 5

Dec 02, 2018

Slika 7: LIDAR podatki obdelani v sodobnem 3R programskem paketu

Dec 02, 2018

Slika 6: Prikaz sprememb struge v različnih časovnih obdobjih - okolica Apač

Dec 02, 2018

Slika 5: Prikaz sprememb širine struge v različnih časovnih obdobjih - okolica Gornje Radgone

Dec 02, 2018

Tabela 1: Prikaz dolžin stuge Mure v različnih časovnih obdobjih

Dec 02, 2018