Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo
trajnostno upravljanje z vodami/ Dobra voda za vse - predgovor in kazalo Voda je za življenje ljudi, živali in celotnega ekosistema nujna dobrina. Je vsestransko uporabna in ima pomembno vlogo na mnogih področjih človekovega življenja.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring voda na projektnem območju v Sloveniji Projektno območje zajema dele naslednjih večjih porečij vodotokov: Mura, Drava, Ščavnica in Ledava. Od teh je porečje reke Mure največje, iz slovenskega območja se nadaljuje na Hrvaško.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Kakovost vodotokov Ocena kemijskega stanja rek predstavlja obremenjenost rek s prednostnimi snovmi, za katere so na območju držav Evropske skupnosti postavljeni enotni okoljski standardi kakovosti.
trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring stoječih voda Monitoring vključuje spremljanje kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring podzemne vode Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode odraža obremenjenost z nitrati, pesticidi in njihovimi relevantnimi metaboliti ter nekaterimi lahkohlapnimi halogeniranimi ogljikovodiki.
Trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring pitne vode Namen monitoringa je preverjanje skladnosti pitne vode z zahtevami, Pravilnika o pitni vodi, zlasti zahteve za mejne vrednosti parametrov.
trajnostno upravljanje z vodami/ Monitoring na Gajševskem jezeru Gajševsko jezero se razprostira v okolici mesta Ljutomer, svoje ime je dobilo po sosednjem naselju Gajševci.
trajnostno upravljanje z vodami/ Zakaj monitoring Za razumevanje negativnega vpliva so ključni razumljivo interpretirani podatki ki jih pridobimo z monitoringi.
prikaži časovnico

Trajnostno upravljanje z vodami med Muro in Dravo